วันอังคาร 25 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

ติดดาบป.ป.ช. เพิ่มอำนาจดักฟังข้อมูลโกงทุกรูปแบบ-ให้อยู่ต่อจนครบวาระ

20 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า ในการประชุมสนช. ในวันที่ 21 ธ.ค. มีวาระพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งกมธ.วิสามัญ ที่มีพล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร เป็นประธานกมธ.ได้พิจารณาเสร็จแล้ว มีทั้งสิ้น 193 มาตรา

ทั้งนี้ กมธ.ได้แก้ไขเนื้อหา โดยเพิ่มมาตราที่สำคัญคือ มาตรา 37/1 ว่าด้วยการให้คณะกรรมการป.ป.ช. สามารถเข้าถึงข้อมูลทุกช่องทางที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะเกี่ยวข้องกับการทุจริต

มาตรา 37/1 บัญญัติว่า กรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่ส่งทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ในการสื่อสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ สื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด ถูกใช้หรืออาจถูกใจเพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดที่เป็นความผิดฐานร่ำรวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือ ความผิดอื่นพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญนี้กำหนด

ซึ่งการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับการอนุมัติจากป.ป.ช.เป็นหนังสือจะยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อมีคำสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวก็ได้