วันเสาร์ 15 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

พระองค์ภา ฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.61 เวลา 19.53 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังลานโควเวอร์ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ไร่แม่ฟ้าหลวง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทรงร่วมงานเลี้ยงรับรองแก่ผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานในหัวข้อ “การเสริมพลังผู้หญิงและชุมชนที่มีความเปราะบางเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย จัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ม.ค.61 เวลา 11.22 น. ทรงนำคณะผู้แทนต่างประเทศ และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านราชทัณฑ์จากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน เยี่ยมชมศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ โครงการพัฒนาดอยตุง พื้นที่ทรงงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย ซึ่งดำเนินงานโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ โรงงานทอผ้า โรงงานผลิตกระดาษสา โรงงานกาแฟแปรรูป และโรงงานเซรามิก

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของประเทศไทย ในการใช้แนวทางการพัฒนามาแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีรากเหง้ามาจากการขาดโอกาส และความเปราะบางในมิติต่าง ๆ ในการเลือกแนวการดำรงชีวิต นำไปสู่การทำผิดกฎหมาย เช่น ชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ภูเขาสูงในภาคเหนือของประเทศไทย ที่เคยพึ่งพาการปลูกพืชเสพติดในการยังชีพเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว แต่เมื่อได้รับโอกาสและความช่วยเหลือที่ตรงจุด ก็สามารถประกอบอาชีพที่สุจริตได้

ศูนย์ฯ แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2533 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการสร้างโอกาสและเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพสุจริตของคนในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา ที่ในอดีตขาดทางเลือกในการประกอบอาชีพ และเป็นการต่อยอดทักษะและภูมิปัญญาของคนท้องถิ่น โดยเน้นการแปรรูป และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาด และมีการควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต

ส่งผลให้ตลาดมีความต้องการสินค้า จึงเกิดการจ้างงาน และสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยความสำเร็จของการพัฒนาดังกล่าว นำไปสู่การได้รับการยอมรับในระดับสากล

ซึ่งในปี 2546 สำนักงานควบคุมยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องหลักการพัฒนาของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการลดปริมาณการปลูกพืชเสพติด และแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน

เวลา 14.00 น. เสด็จไปยังลานคลับ 31 โครงการพัฒนาดอยตุง พื้นที่ทรงงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง ทรงร่วมกิจกรรมเสวนากับผู้แทนชุมชนในพื้นที่เกี่ยวกับอาชญากรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยมีคณะผู้แทนต่างประเทศ และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านราชทัณฑ์จากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ร่วมกิจกรรมเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกันในการพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคน มีการแบ่งกลุ่มเสวนาเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวบ้านอาวุโสที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่ยังไม่มีโครงการฯ และปัจจุบันได้รับประโยชน์จากโครงการฯ

ส่งผลให้สามารถประกอบอาชีพที่ถูกกฎหมาย สามารถสร้างรายได้และเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ช่วงที่สอง เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวบ้านที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อเปิดมุมมองใหม่ในการต่อยอดโอกาสที่ได้รับในปัจจุบัน โดยมีสาระสำคัญ คือ แนวคิดริเริ่มการใช้แนวทางการพัฒนาและแนวคิดชุมชนเพื่อลดการก่ออาชญากรรม

ที่มาคลิปข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV , มติชน https://www.matichon.co.th/news/818036  , เดลินิวส์ https://www.dailynews.co.th/royalnews/623806


ใส่ความเห็น