วันเสาร์ 18 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

พระองค์ภา ฯ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน จ.เชียงใหม่

(23 ม.ค.61) เวลา 10.25 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โดยศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้มีจิตกุศล จัดสร้างขึ้น โดยนำรายได้จากการจัดกิจกรรม “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind” มาจัดสร้างอาคาร ซึ่งเป็นการปั่นจักรยานแบบ 2 ที่นั่ง โดยนักกีฬาตาบอดทีมชาติไทย และนักปั่นจักรยานจิตอาสา ปั่นจักรยานจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทาง 867 กิโลเมตร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้กำลังใจผู้พิการทั่วประเทศโดยเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น แบ่งเป็นห้องพัก 50 ห้อง ห้องประชุมขนาดความจุ 200 คน และลานอเนกประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ


โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมภายในศูนย์ฯ และนิทรรศการส่งเสริมอาชีพผู้พิการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ฝึกอาชีพให้กับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีการอบรม 3 หลักสูตร ซึ่งผ่านการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้แก่ เพาะเห็ด เลี้ยงจิ้งหรีด และปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เนื่องจากเป็นอาชีพที่ใช้พื้นที่น้อย ลักษณะงานเหมาะสมกับผู้พิการ สามารถสร้างรายได้รายวัน และเป็นที่ต้องการของตลาด โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ฝึกอบรมตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการผลิต การแปรรูป การตลาด การบัญชี และการบริหาร เพื่อให้สามารถนำไปสร้างอาชีพได้จริง มีการติดตามผลเพื่อให้คำแนะนำหลังจบการอบรม เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานจริง โดยแบ่งเป็น อบรมภาคทฤษฎี 93 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 507 ชั่วโมง ขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกอบรมรุ่นที่ 3 มีผู้เข้าอบรม 170 คน

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการวัยทำงานประมาณ 820,000 คน แต่มีผู้ประกอบอาชีพเพียง 190,000 คน โดยมีผู้ว่างงานและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มากถึง 630,000 คน หากผู้พิการจำนวนนี้ได้รับการส่งเสริมอาชีพและสามารถนำความรู้ไปสร้างรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ จะส่งผลให้ผู้พิการเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้อื่นได้

ที่มาคลิปข่าว : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV , FB_Yai Wong , เพจ เรารัก พระองค์ภา : Our Beloved Princess Bajrakitiyabha ต้องการติดตาม คลิกที่นี่