วันพุธ 19 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

‘ยูเนสโก’ ถวายราชสดุดี ‘ในหลวง ร.9’ ยกย่องเป็นกษัตริย์นักสันติภาพโลก ณ เวทีกรุงปารีส

 — องค์การยูเนสโก และตัวแทนจากนานาชาติเตรียมถวายพระเกียรติแด่ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ เวทีประชุมสันติภาพนานาชาติที่กรุงปารีสวันแรกในวันอังคารที่ 26 กันยายนนี้ เวลา 14:30 น. ตามเวลาไทย ซึ่งมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ด้วย…
 
องค์การพระพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส และสำนักงานผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก จัดการประชุมสันติภาพนานาชาติ 2017 (International World Peace) ในหัวข้อ “Creating Sustainable Society of Peace: A legacy of King Bhumibol Adulyadej of Thailand”  “การสร้างสันติภาพในสังคมอย่างยั่งยืน: มรดกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายนนี้ ที่สำนักงานใหญ่ยูเนสโก ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส

โดยในวันอังคารที่ 26 กันยายนนี้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ขณะที่นางเอรีนา โบโควา ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกได้กล่าวถวายสดุดี วิสัยทัศน์ของพระองค์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยย้ำถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีส่วนคล้ายกับพิมพ์เขียวของยูเนสโกที่มีเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2030 ของยูเนสโกเช่นเดียวกัน พร้อมทั้งย้ำคุณค่าของการศึกษา ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการศึกษาแก่ประชาชนทุกคน โดยยกโครงการโรงเรียนไกลกังวล โรงเรียนพระดาบส อีกทั้งยูเนสโกได้นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การสร้างสันติภาพ ซึ่งอยู่ใน17เป้าหมายหลักของยูเนสโกที่นำไปใช้พัฒนาในระดับโลก

นอกจากนี้ตัวแทนจากแต่ละกลุ่มประเทศขึ้นกล่าว ในงานนี้ตัวแทนจากกลุ่มประเทศจี 77 ได้ขึ้นกล่าวถวายราชสดุดี โดยกล่าวถึงคำสอนของพระองค์ในหลักการสันติภาพ และควรน้อมนำไปปฎิบัติกันในระดับโลก ร่วมทั้งแนวคิดของพระองค์ในด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning) ด้านประธานกลุ่มเอเชียแฟซิฟิกของยูเนสโก กล่าวถึงย้ำถึงคุณูปการ และทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเน้นถึงพระกรณีกิจด้านสันติภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นต้นแบบไปสู่การพัฒนาในระดับโลก

ทั้งนี้ จากการขึ้นกล่าวตัวแทนจากนานาชาติได้เน้นย้ำถึงคุณูปการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการทรงงานในเรื่องของความมั่นคงของมนุษย์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การสร้างสันติภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ยูเนสโกได้นำไปปรับใช้ในการพัฒนาและภารกิจของยูเนสโก