วันอังคาร 25 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

ยูเอ็นเชิดชู “ศาสตร์พระราชา”ในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่พิมพ์เขียวพัฒนาโลก

.

ยูเนสโก ยกย่องในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นผู้นำด้านสันติภาพ และทรงเป็นแบบอย่างในการผลักดันหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งขณะนี้ยูเอ็น ได้นำไปบรรจุในแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ชาติสมาชิกนำไปปฏิบัติภายในปี 2573
.
วันนี้ (26 ก.ย.2560) นางอิริน่า โบโคว่า ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ เป็นประธานในการขึ้นกล่าวสดุดี ถวายพระราชสักการะแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกับสมาชิกยูเนสโกเนื่องในการประชุมวันสันติภาพโลกนานาชาติ 2017 จัดโดยองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ที่สำนักงานใหญ่องค์การยเนสโก กรุงปารีส และสำนักงานผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก
.
นางอิริน่า บอกตอนหนึ่งว่า วันที่ประทับใจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายดอน ปรมัตวินัย รัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศ กล่าวในเวทีการประชุมสหประชาชาติกล่าวเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ยึดหลักการประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นแง่คิดที่ทางยูเอ็น ได้นำมาใช้เป็นพิมพ์เขียว ที่จะผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแผน SDGs ของสหประชาชาติ มีแผนดำเนินการ 17 ด้าน
.
ขณะที่ตัวแทนประธานกลุ่มจี 77 จากประเทศเอกาวาดอร์ กล่าวว่า คำสอนในหลวงรัชกาลที่ 9 คือหลักคำสอนถึงสันติภาพ ที่ควรน้อมนำกันไปปฏิบัติในระดับโลก โดยเฉพาะการเรียนรู้ตลอดชีวิต พระราชกรณียกิจของในหลวง สามาถนำไปปฏิบัติได้จริง มีความลึกซึ้ง
.
ขณะที่ตัวแทนจาก กลุ่มเอเชียแปซิฟิก ยังตอกย้ำว่า การทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9ทรงเน้นหลักการสันติภาพ หลักการยั่งยืนในการเป็นหน่อที่นำปสู่สันติภาพในระดับนานาชาติ
.


“ยูเอ็น”บรรจุศาสตร์พระราชาพัฒนาโลก 15 ปี
.
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม บอกว่า ที่ผ่านมานานาประเทศชื่นชมในหลวงรัชกาลที่ 9 เพราะพระองค์ทรงปฏิบัติพระองค์เอง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง และทรงทำผ่านโครงการพัฒนา โครงการพระราชกรณียกิจ
.
ทำให้พระองค์เคยได้รับรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP จัดทำ โดยในปี 2549 นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ เดินทางมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
.
ขณะนี้ ทางยูเนสโก จะอัญเชิญแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 บรรจุภายใต้แผนการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ หรือยูเอ็น โดยจะให้ชาติสมาชิกทำการบ้านในการกำหนดแนวทางมาตรการ ไปทำแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของประเทศตัวเอง ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายภายใน 15 ปีข้างหน้า หรือ พ.ศ.2573 นำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

 

ขอบคุณข้อมูล
https://news.thaipbs.or.th/content/266430