วันจันทร์ 17 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

รัชกาลที่ 10 ทรง ลงช่วยน้ำท่วมด้วยพระองค์เอง

รัชกาลที่ 10 ทรง ลงช่วยน้ำท่วมด้วยพระองค์เอง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรัส เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่สมเด็จพ่อได้ทรงทำไว้ พระราชทาน ๙ แนวทางปฎิบัติเพื่อชาติไทย
ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85  พรรษา กระทรวงวัฒนธรรมจะนำสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ ไปเผยแพร่ผ่านทางยูทูบ สื่อออนไลน์ และสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับชมกันอย่างทั่วถึง และเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ความยาว 3.56  นาที เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่ม สนับสนุน ฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆ ของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้
เพราะพระองค์ท่านตรัสว่า เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่สมเด็จพ่อได้ทรงทำไว้
พระองค์ท่านพระราชทานแนวทางไว้เป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองก็ทรงได้รับการสั่งสอนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ด้วย เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะต้องแก้ไข

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งว่า ขอให้ช่วยกันสร้างความเข้าใจ ขยายสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงทำไว้อย่างมากมาย ให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

 

9. เรื่องสำคัญที่สุด คือทรงเสียพระราชหฤทัยในการสูญเสียพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และคนไทยทั้งประเทศก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกัน

 

8. ข้าราชการทุกหมู่เหล่าหรือส่วนราชการ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการฝ่ายใดก็ตาม ขอให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง เป็นแม่แบบให้กับประชาชนให้เกิดความเคารพศรัทธา และเชื่อมั่นในการทำงาน จะได้เกิดความร่วมมือ ลดผลกระทบระหว่างกันให้ได้ในการบังคับใช้กฎหมาย

 

7. รับสั่งดูแลประชาชนให้ความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม ทุกอย่างทรงขอว่าให้เป็นไปตามขั้นตอน ตามกฎหมายทุกประการ ให้มีหลักฐานที่ชัดเจน ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรมให้ได้

 

6. รับสั่งให้ช่วยกันส่งเสริมงานจิตอาสา ซึ่งตนได้สั่งการในที่ประชุม ครม. ให้นำแนวพระราชกระแสรับสั่ง โดยกระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครขึ้นมาดูแลพื้นที่ ดูแลความมั่นคงและกิจการต่างๆ ในลักษณะเป็นจิตอาสา หรือทำกิจการสาธารณะ เพราะบางอย่างถ้ารอข้าราชการทำฝ่ายเดียวคงไม่ทัน

 

5. รับสั่งให้เร่งดูแลระบบการศึกษา ซึ่งปัจจุบันเรามีการปฏิรูปกันมากพอสมควร เพื่อเร่งกระบวนการเรียนรู้ให้คนไทยมีความรู้อย่างจริงจัง ทำงานได้ สามารถที่จะมีอาชีพมั่นคง มีความเข้มแข็ง และมีหลักคิดที่ถูกต้องในทุกๆ เรื่อง จะได้ลดความขัดแย้ง

 

4. รับสั่งถึงภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ อาทิ ภัยคุกคามในรูปแบบเก่า เรื่องอธิปไตย ซึ่งวันนี้ก็น้อยลง มีเฉพาะเรื่องของการรักษาทรัพยากรทั้งบนแผ่นดินและผืนน้ำ ที่เป็นอาณาเขตของประเทศไทย จำเป็นต้องมีกำลังดูแลรักษา และทรงเป็นห่วงเรื่องภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ที่ต้องเตรียมมาตรการรองรับให้เป็นสากล ไม่เช่นนั้นสิ่งที่เกิดในประเทศอื่นก็จะมามีอิทธิพลต่อประเทศไทย อยู่ที่คนไทยทุกคนจะร่วมมือกัน

3. ให้ช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาแต่โบราณกาลในส่วนที่ดีงาม มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทำให้นักท่องเที่ยวได้พบเห็นและชื่นชม ขอให้รักษาไว้ให้ได้

 

2. มีรับสั่งขอให้ทำให้ประเทศชาติ และประชาชนมีความสุข ซึ่งทรงย้ำเสมอทั้งเรื่องการช่วยเหลือ การบรรเทา การจัดระเบียบ การสร้างวินัย สร้างอุดมการณ์ รับสั่งว่าให้ทำทุกมาตรการอย่างต่อเนื่อง

 

ซึ่งปัญหาไม่ได้อยู่ที่การทำ แต่อยู่ที่ประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในที่ดินหรือพื้นที่ส่วนบุคคล ซึ่งในวันที่ 9  ส. ค.  ผมจะหารือกับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำในเรื่องดังกล่าว

 

รับสั่งให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ ถ้ายังไม่สามารถดำเนินการภาพรวมทั้งหมดได้ ก็ให้ทยอยดำเนินการไป ซึ่งเรื่องดังกล่าวผมได้กราบบังคมทูลอธิบายถวายให้ทรงทราบแล้วว่ารัฐบาลกำลังมีโครงการต่างๆ จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงริเริ่มไว้มาหลายสิบปี ซึ่งบางโครงการก็ยังไม่สำเร็จ หรือยังไม่ครบ

 

1. ทรงมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสั่งให้ช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆ ด้วยความรวดเร็วและทั่วถึง สิ่งใดที่สถาบันจะช่วยได้ ก็จะพระราชทานความช่วยเหลือมาให้อย่างที่ทรงทำในปัจจุบัน

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทาน 9  แนวทางให้รัฐบาลเป็นหลักปฏิบัติเพื่อประเทศชาติ
ขอบคุณ ข้อมูลจาก  http://magratoo.com/?p=406