วันอังคาร 21 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เรียกร้องให้กลุ่มคนอยากเลือกตั้งหยุดสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เกิดความไม่สงบในบ้านเมือง

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เรียกร้องให้กลุ่มคนอยากเลือกตั้งหยุดสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เกิดความไม่สงบในบ้านเมือง

18 ม.ค. 62 – ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สภานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง และเครือข่ายนักศึกษารามคำแหงพิทักษ์สถาบันและประชาชน นำโดยนายกิตติพงษ์ แทนคุณ ประธานสภานักศึกษาฯ ปี 61  แถลงเรียกร้องให้กลุ่มคนที่เคลื่อนไหวอยากเลือกตั้งหยุดสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เกิดความไม่สงบในบ้านเมือง ว่า จากกรณีการออกมารวมตัวเรียกร้องของกลุ่มคนที่ใช้ชื่อ กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง โดยขีดเส้นกำหนดให้มีการออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562 มิฉะนั้นจะมีการนัดชุมนุมเพื่อกดดันรัฐบาล สร้างความไม่สบายใจต่อประชาชนคนไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่า พระราชกฤษฎีกา คือ บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ จึงเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะมีการขีดเส้นเรียกร้องเร่งให้มีการกำหนดวันในการออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง

“เป็นที่ทราบกันโดยทั่วแล้วและเป็นเรื่องปลาบปลื้มอย่างยิ่งของคนไทย เมื่อมีการ     โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นงานพระราชพิธีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศและประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า โดยจะมีการประกอบการบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ จึงถือเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งกำลังสร้างเงื่อนไขให้เกิดการชุมนุม เกิดความไม่สงบในสังคมในช่วงระยะเวลาที่มีการเตรียมการพิธีอันเป็นมหามงคลต่อประเทศชาติ”

ประธานนักศึกษาม.รามคำแหง กล่าวว่า สภานักศึกษามหาวิททยาลัยรามคำแหง เครือข่ายนักศึกษารามคำแหงพิทักษ์สถาบันและประชาชน  เป็นกลุ่มองค์กรนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง  เป็นประชาชนคนไทยที่มีสิทธิและหน้าที่ในการใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และมีความประสงค์อยากเห็นสังคมกลับคืนสู่สภาวะปกติ  มีการเลือกตั้งโดยเสรี เป็นธรรม มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งบริหารประเทศ  ซึ่งมาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญบัญญัติว่า “ให้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลใช้บังคับแล้ว” จากบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญข้างต้น การจัดการเลือกตั้งจึงต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาดังกล่าว และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเร่งหารือเพื่อกำหนดวันไม่ให้กระทบต่อพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

“การขีดเส้นเรียกร้องให้มีการกำหนดวันออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง การนัดชุมนุมสร้างความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง จึงเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง สภานักศึกษา มหาวิททยาลัยรามคำแหง เครือข่ายนักศึกษารามคำแหงพิทักษ์สถาบันและประชาชน จึงขอให้กลุ่มที่กำลังเคลื่อนไหว และกลุ่มการเมืองที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวดังกล่าวหยุดพฤติกรรมดังกล่าว และขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งร่วมกันแสดงออกผ่านช่องทางต่างๆ ของท่านที่สามารถทำได้ อย่างสงบ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในปีอันเป็นมหามงคลนี้”ประธานนักศึกษาม.รามคำแหง ระบุ.