วันอังคาร 21 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

สภานิสิตฯยันอุ้ม”เนติวิทย์”ไม่สนคำสั่ง อ้างวลี”มงแต๊สกีเยอ”ล้มจุฬาฯ

วันที่ 4 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกจดหมายชี้แจงกรณีการออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนไม่ยอมรับคำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรณีมีคำสั่งปลด นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล พร้อมด้วยเพื่อนนิสิตรวม 5 คน ออกจากการเป็นสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งต่อมามีผู้ทักท้วงว่า การออกแถลงการณ์ดังกล่าวของสภานิสิตฯเป็นไปโดยชอบหรือไม่ และอาจไม่ครบองค์ประชุม กระทั่งกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง

โดยคำชี้แจงดังกล่าวมีเนื้อหาดังนี้

ชี้แจง เรื่อง ประกาศแสดงจุดยืนของสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง คำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ 4929/2560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

ตามที่ สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีประกาศแสดงจุดยืนของสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง คำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ 4929/2560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ส่งผลให้มีข้อกังขาจากสมาชิกสภาและสาธารณชนว่าประกาศดังกล่าวนั้นมีเนื้อหาไม่ชอบด้วยกรอบวัตถุประสงค์ของสโมสรนิสิตฯ และการออกประกาศไม่ชอบด้วยกระบวนการ เนื่องจากการประชุมไม่เป็นองค์ประชุมและมีระยะเวลาการพิจารณากระชั้นจนมากเกินไปนั้น

รักษาการณ์ประธานสภานิสิตพิจารณาแล้ว เห็นว่า การคัดค้านดังกล่าวเป็นสิทธิที่พึงทำได้ตามหลักประชาธิปไตย ประกอบกับข้อกังขามีมูล จึงได้เรียกประชุมสามัญเพิ่มเติมขึ้นในวันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ เพื่อพิจารณาเนื้อหาและกระบวนการการออกประกาศตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ในการนี้ที่ประชุมอันเป็นองค์ประชุมสมบูรณ์ได้มีมติว่า

1.ประกาศแสดงจุดยืนของสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง คำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ 4929/2560 มีเนื้อหาชอบด้วยวัตถุประสงค์ของสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กำหนดชัดเจนว่าก่อตั้งเพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาผลประโยชน์ของนิสิต

2.ประกาศแสดงจุดยืนของสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง คำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ 4929/2560 มีกระบวนการออกประกาศไม่ถูกต้อง

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว ยอมรับว่า แม้การออกประกาศจะทำตามธรรมเนียมปฏิบัติ (อ้างอิงถ้อยแถลงสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2558) กระนั้นแล้วการออกประกาศข้างต้นด้วยที่ประชุมไม่เป็นองค์ประชุม ก็ถือเป็นเรื่องไม่สมควรจริง จึงได้จัดให้มีการประชุมใหม่อย่างถูกต้อง เป็นองค์ประชุมซึ่งเป็นที่มาของมติข้างต้น พร้อมกำหนดแนวทางการออกแถลงการณ์หรือข้อประกาศอื่นๆ ให้เป็นรูปธรรมเพื่อป้องกันการเกิดกรณีในลักษณะอีกและให้ยึดเป็นบรรทัดฐานต่อไป

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 กันยายน 2560

——————————————
ก่อนหน้านี้ เพียงสองวัน ( 31สิงหาคม 2560) สมาชิก สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SCCU บางคนโพสลงในเฟสบุ๊กส่วนตัวอ้าง  วลีของ “มงแต๊สกีเยอ” ระบุว่า

มงแต๊สกีเยอ เคยกล่าวไว้ว่า “ไม่มีความเลวร้ายใด ที่จะยิ่งไปกว่าความเลวร้ายที่ได้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายหรือในนามของกระบวนการยุติธรรม”

Montesquieu once said “There is no crueler tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of the justice.”