วันเสาร์ 18 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย จากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย ที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่ทำการเกษตรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
———————–
วันที่ 21 กันยายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 734 ถุง ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย ซึ้งได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมและทำความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎร พืชผลทางการเกษตรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในวันเดียวกันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 734 ถุง ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ ได้รับผลกระทบ จำนวน 6 อำเภอ 73 ตำบล 426 หมู่บ้าน
21,547 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร รวม 3,647 ไร่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่นอกคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย คลองบางหลวง คลองบางบาล ซึ่งเป็นน้ำท่วมในลักษณะท่วมใต้ถุนบ้าน สำหรับในพื้นที่อำเภอบางบาล ได้รับผลกระทบและความเสียหาย 16 ตำบล 101 หมู่บ้าน 5,863 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 1,048 ไร่
ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทานด้วย ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้