วันจันทร์ 17 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

Siamese Patrol ! เมื่อเยอรมนีบรรเลงเพลงถวายพระเกียรติ รัชกาลที่ ๕

เพลงถวายพระเกียรติ รัชกาลที่ ๕ Siamese Patrol (Siamesische Wachtparade)

เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า­อยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ ๒ นั้น นายปอล ลิงค์เก (Paul Linkle) นายแตรกองทหารราบชาวเยอรมัน ได้แต่งเพลงถวายพระเกียรติ ณ เมืองคัสเซล เยอรมนี เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม รัตนโกสินทร ศก ๑๒๖โดยเป็นเวลาที่พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวัง
วิลเลียมเฮอร์และได้ทร­งร่วมเสวยพระกระยาหารค่ำกับราชวงศ์ชั้นสูงฝ่ายเยอรมัน และนายแตร ปอล ลิงส์เก ก็เริ่มบรรเลงบทเพลงถวายพระเกียรติพระองค์­ท่านในชื่อ เพลงSiamesische Wacht Parade หรือ
ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Siamese Patrol และชื่อเพลงนี้เป็นชื่อพระราชทานนามโดยสมเ­ด็จพระเจ้าเอมเปอเรอแห่ง เยอรมนี ด้วย
สำหรับการบันทึกเสียงเพลงนี้ มิสเตอร์โทมัส อัลวา เอดิสัน (Edison) นักประดิษฐ์เครื่องเล่นกระบอกเสียง ได้นำเพลงดังกล่าวบันทึกลงกระบอกเสียงชนิด­สีดำ รหัสกระบอก 9661 ส่วนสมุดโน้ตเพลงหรือ Music Sheet นั้น
หน้าปกได้ถูกวาดเป็นรูปกองดุริยางค์ทหารสย­ามขณะเดินสวนสนาม ส่วนฉากหลังเป็นพระบรมมหาราชวังและหอนาฬิก­าหลวง ส่วนข้อความด้านบนสุดของสมุดโน้ตนี้ได้ตีพิมพ์เป็นภาษาเยอรมันว่าไว้ว่า

Senier Majestat Tschulalongkorn
Konig bon Siam chrfurchtsuoll gweidmet
และภาษาอังกฤษคือ

Respectfully
Decicated to the King of Siam

ขอบคุณ ภาพจาก พิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย

และข้อมูลจาก พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย ครับ