วันพุธ 19 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ ทรงเป็นแบบอย่างของความกตัญญูต่อครู

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้า อยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างความกตัญญูต่อครู ทรงมีความเคารพต่อท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้า อยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างความกตัญญูต่อครู  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความเคารพต่อท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ อยู่เสมอ 

ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ เป็นอดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา และเป็นพระอาจารย์ที่ถวายพระอักษรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ เมื่อครั้งทรงเข้าศึกษาในระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา

ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสัมภาษณ์ถึงครูทัศนีย์ พระอาจารย์ในพระองค์ว่า “ที่อ่านออกได้เพราะครูทัศนีย์”