วันจันทร์ 17 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงสต็อกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดนแล้ว

เวลา 00.01 น. วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2561) สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งราชอาณาจักรสวีเดน เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 960 เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงสต็อกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จ

ทั้งนี้ สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งราชอาณาจักรสวีเดน เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทย ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อทรงเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว ในฐานะองค์ปาฐก ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นอกจากนี้ ยังได้ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการเพื่อน เพื่อน ณ โรงเรียนวัดใต้ ราษฎรนิมิต เขตสวนหลวง ซึ่งได้รับทุนจากมูลนิธิ World Childhood ราชอาณาจักรสวีเดน ซึ่งทรงเป็นประธานมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ให้สามารถอยู่ในครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างปกติ