วันอังคาร 25 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

โปรดเกล้าฯบรรเลงเพลง”สรรเสริญพระบารมี”เพิ่มพูนพระเกียรติยศในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ

โปรดเกล้าฯระเบียบใหม่ส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธี พิธีการ ถวายพระเกียรติยศพระบรมวงศ์ โดยในส่วนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีการเปลี่ยนจากเดิมที่บรรเลง ‘เพลงมหาชัย’ มาเป็นบรรเลง ‘เพลงสรรเสริญพระบารมี’ ทั้งรับและส่งเสด็จ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ต้องนับว่าเป็นการเป็นการเพิ่มพูนพระเกียรติยศขึ้นเป็นอย่างยิ่ง

12 พฤษภาคม 2562- เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 พ.ค. ได้เผยแพร่ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ พ.ศ.2562 โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กําหนดระเบียบส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และสมพระเกียรติ อันเป็นการถวายความเคารพ ถวายพระเกียรติยศต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรักษาไว้ซึ่งความสง่างามแห่งการพระราชพิธีและพิธีการ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 ประกอบมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 จึงให้ยกเลิกประกาศสํานักพระราชวังที่เกี่ยวข้องกับการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการต่าง ๆ และให้ใช้ระเบียบการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ เรียกว่า “ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ พ.ศ.2562” โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.2562 เป็นต้นไป และให้ประธานข้าราชบริพารในพระองค์รักษาการตามระเบียบนี้

ข้อ ๔ พระราชพิธีท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศ์ เสด็จพระราชดําเนิน ให้บรรเลงเพลง ดังน้ี

๔.๑ พระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนิน ดุริยางค์ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทั้งรับและส่งเสด็จ

๔.๒ พระราชพิธีหรือพิธีการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดําเนิน ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทั้งรับ และส่งเสด็จ

๔.๓ พระราชพิธีหรือพิธีการที่สมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดําเนิน ดุริยางค์ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทั้งรับและส่งเสด็จ

๔.๔ พระราชพิธีหรือพิธีการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทั้งรับและส่งเสด็จ

๔.๕ พระราชพิธีหรือพิธีการที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จ ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยท้ังรับ และส่งเสด็จ

๔.๖ พระราชพิธีหรือพิธีการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จ ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยทั้งรับและส่งเสด็จ

๔.๗ พระราชพิธีหรือพิธีการท่ีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จ ดรุ ิยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยท้ังรับและส่งเสด็จ

๔.๘ พระราชพิธีหรือพิธีการที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จ ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยท้ังรับและส่งเสด็จ

๔.๙ พระราชพิธีหรือพิธีการที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ เสด็จ ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยท้ังรับและส่งเสด็จ

๔.๑๐ พระราชพิธีหรือพิธีการท่ีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จ ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยท้ังรับและส่งเสด็จ

๔.๑๑ พระราชพิธีหรือพิธีการท่ีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จ ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยทั้งรับและส่งเสด็จ

ข้อ ๕ พระราชพิธีหรือพิธีการท่ีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จ ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยทั้งรับและส่งเสด็จ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ พ.ศ. ๒๕๖๒