วันพุธ 19 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

๒๔๗๖ คณะราษฎร ตัดสินใจ ถอดยศ ผู้จงรักภักดีของพระมหากษัตริย์ หนึ่งในนั้นคือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช และ พระยาสิทธิสงคราม

 

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๗๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๐ หน้า ๒๒๔๒

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๔๗๖
วันนี้เวลาบ่าย โปรดเกล้าฯ ให้พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต

เสด็จไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
สำหรับฤดูหนาว ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
——————————————
ประกาศ
ถอดยศและบรรดาศักดิ์
ด้วยความปรากฏว่า ข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือนบางนาย
ได้ประพฤติตนไม่สมควรที่จะดำรงอยู่ในยศและบรรดาศักดิ์ ซึ่งมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ถอดผู้มีรายนามข้างท้ายนี้
ออกเสียจากยศและบรรดาศักดิ์ คือ

๑. นายพลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช
๒. นายพลตรี พระยาเสนาสงคราม (หม่อมราชวงศ์ อินพวงศ์)
๓. นายพลตรี พระยาจินดาจักรรัตน (เจิม อาวุธ)
๔. นายพลตรี พระยาทรงอักษร (ชวน ชวนะกร)
๕. นายพันเอก พระยาศรีสิทธิสงคราม (ดิน ท่าราบ )
๖. นายพันเอก พระยาเทพสงคราม (สิน อัดนิทัต)
๗. นายพันเอก พระยาฤทธิรงครณเฉท (ทองคำ ไทไชโย)
๘. นายพันเอก พระยาศรีสุรศักดิ์ (ทองอยู่ ตุทานนท์)
๙. นายพันเอก พระยาไชเยนทร์ฤทธิรงค์ (อึ้ง โพธิกนิษฐ์)
๑๐. นายพันเอก พระยาสุรพันธเสน (อ็น บุนนาค)
๑๑. นายพันโท พระปจนกพินาศ (แปลก เอกะสิริ)
๑๒. นายพันโท พระวิเศษโยธาภิบาล (ปาน สุนทรจันทร์)
๑๓.นายพันโท หลวงจรูญฤทธิไกร (จรูญ โชติกเสถียร )
๑๔. นายพันตรี หลวงพลหาญสงคราม (จิตร์ อักนิทัต)
๑๕. นายพันตรี หลวงโหมชิงชัย (เวก ไชย)
๑๖. นายพันตรี หลวงเวหนเหิรเห็น (ผล หงสกุล)
๑๗. นายพันตรี หลวงวรสิทธิสงคราม (เงิน วราภิโมกข์)
๑๘. นายพันตรี หลวงลบบาตาล (ดี จารปาณฑ)
๑๙. นายพันตรี หลวงสรสิทธยานุการ (สิทธิ์ แสง-ชูโต)
๒๐. นายพันตรี หลวงปรีชากลยุทธ (ทิม คงคานนท์)
๒๑. นายพันตรี หลวงแผลงล์บ้าน (ม้าย อะเนกะมัย )
๒๒. นายร้อยเอก หลวงหาญรณยุทธ (สงวน บูรณะสัมฤทธิ์)
๒๓. นายร้อยโทจงกล ไกรฤกษ์
๒๕. อำมาตย์เอก พระยาวิเศษฤาไชย (หม่อมหลวงเจริญ อิศรางกูร)

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศมาณวันที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๗๖

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา

นายกรัฐมนตรี