วันอังคาร 25 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนม พระนครศรีอยุธยา และอุบลราชธานี

           ที่วัดโพธิ์ชัยศรี บ้านปากบัง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค-บริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 200 ชุด ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนเซินกา ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ทำให้น้ำจากหนองหารในจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นต้นน้ำ มีปริมาณเกินความจุ ไหลลงมาตามลำน้ำสาขาต่าง ๆ และเกิดน้ำเอ่อท่วมพื้นที่การเกษตร และชุมชนบ้านพิมานท่า และบ้านปากบัง ทำให้น้ำท่วมบ้านเรือน สูงกว่า 1 เมตร นานกว่า 10 วัน ได้รับความเดือดร้อนกว่า 300 ครัวเรือน ซึ่งบ้านปากบัง ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 196 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร เสียหายกว่า 3,500 ไร่ ปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงต่อเนื่อง แต่ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวัง

           และที่วัดโคกทอง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 200 ชุด ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 6 อำเภอ 74 ตำบล กว่า 15,000 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหาย รวม 3,865 ไร่ โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่นอกคันกั้นน้ำ

           ส่วนที่หอประชุมอำเภอตระการพืช จังหวัดอุบลราชธานี พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอตระการพืชผล อำเภอกุดข้าวปุ้น และอำเภอม่วงสามสิบ รวม 1,954 ครอบครัว ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ตาลัส” และ “เซินกา” ที่พัดผ่านประเทศไทย ทำให้เกิดฝนตกหนัก น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร พื้นที่การเกษตร และสิ่งสาธารณูปโภค โดยที่อำเภอตระการพืชผล ได้รับความเสียหาย 11 ตำบล 53 หมู่บ้าน, อำเภอกุดข้าวปุ้น ได้รับความเสียหาย 1 ตำบล 12 หมู่บ้าน และอำเภอม่วงสามสิบ ได้รับความเสียหาย 11 ตำบล 76 หมู่บ้าน โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทานด้วย